S

Jan Slofstra (1910-1999)
Bernard Smilde (1922)

George Stam (1905-1995)
Henk Stam (1922-2002)
Gerrit Stulp (1935)

Jan Slofstra

Jan Slofstra werd geboren te Garijp op 27 maart 1910; hij overleed te Leeuwarden op 15 juli 1999

Opleiding
Jan Slofstra werd aanvankelijk opgeleid tot onderwijzer. Zijn muziekopleiding kreeg hij van Willem Zonderland.

Activiteiten
Na het behalen van de MO-akten Nederlands en Fries werd hij benoemd tot leraar aan de Christelijke HBS, later het Lienward College te Leeuwarden. Hij was van 1945 tot 1950 werkzaam als muziekrecensent voor het Friesch Dagblad. Met zijn collega Theo Lambooij verzorgde hij de uitgave van het Frysk Lieteboek 1979.

Composities
Slofstra’s belangstelling ging vooral uit naar het Friese lied. In 1941 verschenen zijn Trije geastlike lieten op tekst van Fedde Schurer. Grote bekendheid kreeg hij door zijn zangspel Roaitske op tekst van J.P. Wiersma. Later verschenen nog twee werken in dat genre: It Wylgesyske en Enne Harmens die echter het succes van Roaitske niet konden evenaren. Na 1948 componeerde Slofstra vooral liederen en kleine koorwerken. Die koorwerken gaf hij zelf uit in de zogenaamde “Fo-Fo-rige” (Fo-Fo = Foar it Folk). Later verscheen een groot aantal liederen in de reeks De Lietebar. Twintig geselecteerde liederen werden gepubliceerd in De griene lânsdouwe (1984). Enkele van zijn beste liederen zijn te vinden in de bundel Sjongenderwize (1996). Voor een aantal liederen schreef Slofstra ook de teksten.

Naar boven
 

Bernard Smilde

Bernard Smilde werd geboren op 23 januari 1922 te Heerenveen

Opleiding
Toen hij zeven jaar was, leerde zijn moeder, Grietje Smilde-Puma, hem de notennamen en het notenschrift. Van zijn achtste tot zijn twaalfde jaar kreeg hij harmoniumles, muziektheorie en harmonieleer van Reinhard Teule. In 1942 kreeg hij korte tijd orgelles van Rients Beintema en in 1945 compositieles bij George Stam die hem via het Requiem van Fauré en Psalmus Hungaricus van Kodaly losweekte uit de Barok. Van 1961 tot 1964 studeerde hij aan het Stedelijk Muzieklyceum Groningen bij C.J. von Gleich en Fr. van Eeden. Deze studie werd in 1965 afgesloten met het staatsexamen Muziekgeschiedenis B. In 1979 deed hij zijn doctoraalexamen Theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen met als bijvak Muziekwetenschap bij dr. P. op de Coul. In 1986 promoveerde hij aan de Theologische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen tot doctor in de Theologie met als referent voor de muziekwetenschappelijke kant dr. J. van Biezen.

Activiteiten
Docent kerkmuziek aan het Muzieklyceum Groningen 1963-1965
Docent muziekgeschiedenis, kerkmuziek (hymnologie, liturgie, gregoriaans) aan de Muziekpedagogische Akademie te Leeuwarden 1965-1983
Jurylid bij het Bűn fan Kristlike Sjongkoaren yn Fryslân 1948-1998
Voorzitter Musikologyske Wurkgroep fan ‘e Fryske Akademy 1964-1995
Voorts schreef hij een groot aantal artikelen voor Organist en Eredienst, en het Friesch Dagblad.

Composities
ca. 30 werkjes voor koor a cappella
63 melodieën voor kinderbijbelliederen in Sjonge bij de Bibel
23 melodieën voor kerkliederen waarvan er 5 zijn opgenomen in het Liedboek voor de Kerken, 1 in Tussentijds, 12 in Tuskentiden en 1 in een Duits en Hongaars kerkelijk Liedboek.
Toneelmuziek bij Fedde Schurers historisch drama Bonifatius
5 oratoria: It bliid Boadskip (1994), Mozes (1993), It liet fan Betlehem (1998), Ruth (2001) en It Ljocht fan ‘e wrâld (2005)
20 cantates waaronder: Memoriam Facimus, De Brulloft te Kana, De 12-jierrige Jezus yn ‘e timpel, In hert dat suver is, Psalm 130
55 sololiederen voor zangstem met piano-, orgel- of orkestbegeleding

Prijzen
Ridder in de orde van Oranje Nassau (1977)
Muzykmaskelyn Omrop Fryslân (1992)
Gouden Fioeltsje (1992)
Earepeinje Fryske Akademy (1996)
Sulveren anjer Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân (2006)

Compact discs
Fan feest nei feest, Intrada ITD 9601.3 (1996)
It liet dat bliuwt, Intrada DHR 20.046-3 (2000)
Freugde fan ‘e wrâld, Frysk en Fry, ISBN 90-73554-002-5 (2004)

Publicaties
Hasper en het kerklied (dissertatie 1986)
Het Weihnachtsoratorium van Bach (1990)
Händels Messiah (1991)

Naar boven


George Stam

George Stam werd geboren te Rotterdam op 2 juli 1905 en overleed aldaar op 27 april 1995.

Opleiding
Hij kreeg zijn eerste muzieklessen van organist Cor Bute in Zutphen. Aan het conservatorium in Amsterdam studeerde hij orgel bij Cornelis de Wolf en compositie bij Sem Dresden.

Activiteiten
Na zijn studie werkte Stam enkele jaren als organist en dirigent bij de NCRV in Hilversum. Toen in 1931 Jan Paardekoper overleed, kreeg Stam een aanstelling als organist van de Grote Kerk te Leeuwarden. In dat zelfde jaar benoemde het toonkunstkoor Concordia hem tot dirigent. Hij gaf vele orgelconcerten en werd als zodanig een groot promotor voor de orgelkunst. Zijn improvisaties waren gaaf van structuur en rijk aan muzikale invallen. In 1945 kreeg hij de leiding over de pas opgerichte Ljouwerter Orkest Foriening maar eind 1947 bedankte hij voor die functie na onenigheid met de orkestleden.
Twee jaar later vertrok George Stam naar Utrecht waar hij benoemd was tot directeur van het conservatorium. Ook was hij directeur van de conservatoria te Amsterdam (1953-1956) en Rotterdam (1956-1968).

Composities
Van zijn composities zijn de beide grote passacaglia’s en het volledige Wilhelmus (alle 15 coupletten doorgecomponeerd voor koor en twee piano’s) het meest bekend. In 1969, bij het 40-jarig jubileum van zijn oud-leerling Yme Visser, schreef hij in opdracht van de Gereformeerde Kerk te Franeker een orgelwerk over Psalm 92.

Naar boven
 

Henk Stam

Henk Stam werd op 26 september 1922 in Utrecht geboren en overleed op 9 december 2002 in Tytsjerksteradiel (Friesland).

Opleiding
Hij studeerde piano bij Jan Wagenaar, Gerard Hengeveld en André Jurres, en instrumentatie bij Hendrik Andriessen aan het Utrechts Conservatorium. Hij studeerde tevens enkele jaren muziekwetenschappen bij A. Smijers aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In Duitsland volgde hij cursussen aan het Kranichsteiner Musikinstitut in Darmstadt: muziekkritiek bij Fred Hamel en compositie bij Wolfgang Fortner.

Activiteiten
Van 1948-1954 was hij werkzaam als leraar aan de Stedelijke Muziekschool van Deventer en als muziekredacteur van het Nieuw Utrechts Dagblad. Van 1954-1961 was hij directeur van de Provinciale Zeeuwse Muziekschool en dirigent van de Vereniging voor Instrumentale Muziek in Middelburg. Van 1962-1973 was hij directeur van de Muziek- en Dansschool te Rotterdam. Daarnaast was hij gedurende bijna een kwart eeuw AVRO-radiomedewerker (Inleiding tot muziekbegrip, later ook Alert). Tenslotte vervulde Henk Stam ook functies op muziekorganisatorisch gebied. Zo was hij o.a. medeoprichter en voorzitter van de Stichting Gaudeamus te Bilthoven.

Publicaties
Hij schreef een biografie over Robert Schumann (uitg. Gottmer, Haarlem), Inleiding tot de hedendaagse muziek (uitg. Bohn, Haarlem) en De programmamuziek (uitg. Nelissen, Bilthoven).

Composities
Henk Stam componeerde werken voor piano, orgel, orkest, kamermuziek alsmede vocale werken. Hij ontving compositieopdrachten van overheidswege, het Fonds voor de Scheppende Toonkunst, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, de Johan Wagenaarstichting, de radio e.a. instellingen alsmede van ensembles en particulieren.

Compact Discs
Sonata voor fluit en piano (Globe GLO 5130) en veel composities op eigen label (Ladybird).

Naar boven
 

Gerrit Stulp

Gerrit Stulp werd op 13 september 1935 geboren te Leeuwarden

Opleiding
Gerrit Stulp studeerde orgel en koordirectie te Groningen en Den Haag bij respectievelijk Piet Post, Wim van Beek en Nico van den Hooven. In 1963 sloot hij die studie af met het CII diploma (later UM) met speciale aantekening voor improvisatie.
In 1964 was hij winnaar van het Nationale Improvisatie Concours "Pro Organo" te Den Haag. In de jaren 1968 / 1969 studeerde Gerrit Stulp compositie bij o.a. Ton de Leeuw. Ook volgde hij masterclasses bij o.a. Prof. Siegfried Reda te Essen (Dld.). Hij specialiseerde zich daarnaast in de muziektherapie en schoolmuziek, waarvoor in 1983 de bevoegdheid werd verkregen. In 1992 volgde nog de studie Muziekwetenschappen.

Activiteiten
Als organist geniet Stulp landelijke bekendheid door zijn karakteristieke gemeentezangbegeleidingen. Naast organist van de Koepelkerk te Leeuwarden en dirigent van het ensemble Consortium Vocale Frisia is hij muziekrecensent van het Friesch Dagblad.

Composities
Stulp schreef composities - vaak in opdracht - voor verschillende uitgevers in binnen- en buitenland waarvan een aanzienlijk aantal koorwerken in de Friese taal. Een compositie voor orgel en mannenkoor is in 1972 bekroond. Ook voor kerkelijk gebruik schreef hij toegankelijke muziek waaronder zijn Liturgische Matthéus-Passie (meer dan 300 uitvoeringen) en een kerstoratorium de bekendste zijn. Onlangs verscheen van hem de elfde druk van zijn Koraalboek voor de Psalmen.

Publicaties
In 1969 publiceerde Stulp in samenwerking met Jacq. Huisman een muzieklesmethode Musica Practica voor voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs.

Prijzen
Voor zijn werk als componist, dirigent, organist, publicist en kerkmusicus ontving Gerrit Stulp in 1991 de koninklijke onderscheiding Eremedaille in Goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.
In 2007 werd hem door het hoofdbestuur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland het Draaginsigne in Goud met Briljant toegekend, de hoogste onderscheiding op dat gebied.

Klik hier voor een uitgebreid artikel over Gerrit Stulp

Naar boven